ഫോക്‌ലോറും സാഹിത്യനിരൂപണവും തത്വവും പ്രയോഗവും

60.00

ഫോക്‌ലോറും സാഹിത്യനിരൂപണവും തത്വവും പ്രയോഗവും

ഡോ. എൻ. അജിത്കുമാർ

സമഗ്രമായ ജീവിതാവലോകനമെന്ന നിലയിൽ ഫോക്‌ലോർസിദ്ധാന്തങ്ങൾ സാഹിത്യ നിരൂപണത്തെ സ്വാധീനിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. വ്യക്തിനിഷ്ഠ കലയെന്നനിലയിൽ സാഹിത്യത്തെ കൂടുതൽ സ്പഷ്ടമാക്കാൻ ഫോക്‌ലോർ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ്ക്കാകും. കൃതിയുടെയും കർത്താവിന്റെയും സൂക്ഷ്മസ്വഭാവത്തെ അടുത്തറിയാൻ സഹായകമാവുംവിധം ഫോക്‌ലോർസിദ്ധാന്തങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയ സാഹിത്യപഠനങ്ങളാണ് ഈ കൃതി. സിദ്ധാന്തതലം മുതൽ പ്രായോഗികതലം വരെ നീളു സപര്യ.

DR. N . AJITHKUMAR

വില രൂ.60

✅ SHARE THIS ➷

Description

Foklorum Sahithiya Nirupanavum Thathvavum Prayogavum

ഫോക്‌ലോറും സാഹിത്യനിരൂപണവും തത്വവും പ്രയോഗവും

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഫോക്‌ലോറും സാഹിത്യനിരൂപണവും തത്വവും പ്രയോഗവും”

Your email address will not be published. Required fields are marked *