ഫോക്‌ലോർ സംസ്‌കാരം

55.00

ഫോക്‌ലോർ സംസ്‌കാരം

ഡോ. പി. സോമൻ

‘ഫോക്‌ലോർ മൂലകങ്ങളുടെ ചരിത്രപരവും സാഹിതീയവും സാംസ്‌കാരികവുമായ അർതഥതലങ്ങൾ വേണ്ടത്ര ലക്ഷ്യലക്ഷണ സമന്വയം ചെയ്ത് അവതരിപ്പിക്കുന്ന പഠനഗ്രന്ഥം. ഫോക്‌ലോർ സംസ്‌കാരത്തിന്റെ വർത്തമാന പ്രതിസന്ധിയും പ്രതിരോധവും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു എന്നതാണ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ പ്രത്യേകത’
– പ്രൊഫ. ദേശമംഗലം രാമകൃഷ്ണൻ

DR .P . SOMAN

വില രൂ.55

✅ SHARE THIS ➷

Description

Folklore Samskaram

ഫോക്‌ലോർ സംസ്‌കാരം

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഫോക്‌ലോർ സംസ്‌കാരം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *