ഫിദൽ കാസ്ട്രോ മതത്തെപ്പറ്റി

215.00

ഫിദൽ കാസ്ട്രോ മതത്തെപ്പറ്റി
ഫ്രൈ ബെറ്റൊയുമായുള്ള അഭിമുഖസംഭാഷണം

മതത്തെപ്പറ്റിയുള്ള മാർക്‌സിസ്റ്റ്, ലെനിനിസ്റ്റ് സമീപനം സാമൂഹികമായും ചരിത്രപരവുമായ അനുഭവങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ വിശദീകരിക്കുന്ന സംഭാഷണങ്ങളുടെ അപൂർവ സമാഹാരം.

പരിഭാഷ – സി പി നാരായണനൻ

പേജ് 346 വില രൂ215

✅ SHARE THIS ➷

Description

Fidel Castro Mathathe Patti

ഫിദൽ കാസ്ട്രോ മതത്തെപ്പറ്റി

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഫിദൽ കാസ്ട്രോ മതത്തെപ്പറ്റി”

Your email address will not be published. Required fields are marked *