എന്താണ് ഇടതുപക്ഷ ഭാവന?

85.00

എന്താണ് ഇടതുപക്ഷ ഭാവന?
ഡോ കെ പി കൃഷ്ണൻകുട്ടി

മാർക്‌സിസം വരട്ടുതത്ത്വശാസ്ത്രമല്ല. കാരണം ഇന്നും സാർവലൗകിക സംവാദങ്ങൾക്കു മാർക്‌സിസം കളമൊരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെന്നത് അതിന്റെ സർഗാത്മകതയ്ക്കു തെളിവാണ്. അക്കാരണത്താൽ മാർക്‌സിസത്തെ അധിക്ഷേപിക്കുന്നവർ ലോകവിജ്ഞാനത്തിനുനേരെ പുറംതിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നവരാണ്. – ഡോ തോന്നയ്ക്കൽ വാസുദേവൻ (അവതാരികയിൽ നിന്ന്)

പേജ് 122

LDF Politics / The Left in Kerala / Marxism in Kerala

✅ SHARE THIS ➷

Description

Enthanu Idathupaksha Bhavana?

എന്താണ് ഇടതുപക്ഷ ഭാവന?

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “എന്താണ് ഇടതുപക്ഷ ഭാവന?”

Your email address will not be published. Required fields are marked *