എൻ്റെ വഴി എൻ്റെ ശരി

340.00

എൻ്റെ വഴി എൻ്റെ ശരി

 

രഘുറാം ജി. രാജൻ

ഇന്ത്യൻ റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ ഗവർണറായി രഘുറാം ജി രാജൻ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ രൂപയുടെ മൂല്യത്തകർച്ചയും വിലക്കയറ്റത്തിലും പെട്ടുഴറുകയായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്ഘടന.
Rakhuram G Rajan / Raguram G Rajen

പേജ് 334 വില രൂ340

✅ SHARE THIS ➷

Description

Ente Vazhi Ente Shari

എൻ്റെ വഴി എൻ്റെ ശരി

Malayalam Translation of the book “I Do What I Do”

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “എൻ്റെ വഴി എൻ്റെ ശരി”

Your email address will not be published. Required fields are marked *