എങ്ങനെ നല്ല കമ്മ്യൂണിസറ്റാകാം

90.00

എങ്ങനെ നല്ല കമ്മ്യൂണിസറ്റാകാം

ലു ഷാവ് ചി

ചൈനീസ് കമ്മ്യൂണിസറ്റ് പാർട്ടിയുടെ നേതൃനിരയിൽ സമുന്നതസ്ഥാനം വഹിച്ചിരുന്ന ഉന്നതനായ കമ്മ്യൂണിസറ്റ് മഹാനായ ലു ഷാവ് ചി 1994- ലെ വിജയകരമായ റിപ്പബ്ലിക് രൂപീകരണംവരെ മാവേസേതുങ്,
ചുഎൻ ലൈ, ചുക്കേ എന്നീ നേതാക്കൾക്കൊപ്പം പ്രമുഖസ്ഥാനം വഹിച്ചിരുന്ന നേതാവാണ് ലു ഷാവ് ചി. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പാർട്ടിയുടെ കുട്ടനേതൃത്വത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയായ പല ആശയങ്ങളും പിന്നീട് ലോകകമ്മ്യൂണിസറ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന് മുതൽക്കൂട്ടായി. ആ ഗണത്തിൽപ്പെടുത്താവുന്ന ആശയങ്ങളുടെ സമാഹൃതരുപമെന്ന നിലയിൽ സവിശേഷ പ്രധാന്യമുള്ള ഗ്രന്ഥം – എങ്ങനെ നല്ല കമ്മ്യുണിസാറ്റാകാം. ചൈനീസ് ജനതയുടെ വിപ്ലവസമരങ്ങളുൽന്നും ഉയർന്നുവന്ന അനുഭവങ്ങളുടെ നേർചിത്രം.

LU SHAV  CHE

വില രൂ 90

✅ SHARE THIS ➷

Description

Engane Nalla Communist Akaam

എങ്ങനെ നല്ല കമ്മ്യൂണിസറ്റാകാം – ലു ഷാവ് ചി

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “എങ്ങനെ നല്ല കമ്മ്യൂണിസറ്റാകാം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *