എംഗൽസ്

25.00

എംഗൽസ്
സ്വയം അറിയാനും സ്വന്തം വർഗ്ഗത്തെപ്പറ്റി സ്വയം
ബോധാവാന്മാരാകാനും തൊഴിലാളി വർഗ്ഗത്തെ
പഠിപ്പിച്ചവരാണ് കാറൽ മാർക്‌സും, ഫ്രെഡറിക് എംഗൽസും.  സ്വപ്‌നങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്ത് അവർ ശാസ്ത്രത്തെയാണ് അവരോധിച്ചത്.
ML / Malayalam / Left Politics / Communism / Marxism
✅ SHARE THIS ➷

Description

Engals

എംഗൽസ്

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “എംഗൽസ്”

Your email address will not be published. Required fields are marked *