ഇ എം എസ്സിന്റെ ആത്മീയ ലോകം

95.00

ഇ എം എസ്സിന്റെ ആത്മീയ ലോകം
ഡോ ജി വി അപ്പുക്കുട്ടൻ നായർ

ബഹുമുഖപ്രതിഭയായ ഇ എം എസ്സിന്റെ സാഹിത്യസംഭാവനകളാണ് ഡോ ജി വി അപ്പുക്കുട്ടൻ നായർ ഈ പുസ്തകത്തിൽ പഠന വിഷയമാക്കുന്നത്. മൂന്നു ഭാഗങ്ങളിലായി പഠനവിഷയത്തെ വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു. മാർക്‌സിസ്റ്റ് സാഹിത്യ സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെ ലഘു ചരിത്രം – കുട്ടികൃഷ്ണമാരാർ, ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി, കേസരി ബാലകൃഷ്ണപിള്ള എന്നിവരുടെ വിമർശന നിലപാടുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ, പുരോഗമന സാഹിത്യപ്രസ്ഥാനത്തിനും പ്രായോഗിക നിരൂപണ മേഖലയ്ക്കും ഇ എം എസ് നൽകിയ സംഭാനകൾ എന്നിവയാണവ. മലയാള സാഹിത്യ ചരിത്രത്തിൽ ഇ എം എസ്സിന്റെ സ്ഥാനമെന്തെന്ന് നിർണയിക്കുന്ന ശ്രദ്ധേയമായ കൃതി.

പേജ് 192

EMS / Namboothiripad / Kerala History

✅ SHARE THIS ➷

Description

EMSinte Athmeeyalokam

ഇ എം എസ്സിന്റെ ആത്മീയ ലോകം

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഇ എം എസ്സിന്റെ ആത്മീയ ലോകം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *