ഇ എം എസ്സിന്റെ നിയമസഭാ പ്രസംഗംങ്ങൾ

130.00

ഇ എം എസ്സിന്റെ നിയമസഭാ പ്രസംഗംങ്ങൾ

1957 – 1959

എഡിറ്റർ – രാമചന്ദ്രൻ

വിവിധ വിഷയങ്ങളെ അധികരിച്ച് 1957 മുതൽ 1959 വരെ കേരള നിയമസഭയിൽ ഇഎംഎസ് നടത്തിയ പ്രസംഗങ്ങളുടെ സമാഹാരം. അർഥപൂർണമായ സംവാദങ്ങളും നിലപാടുകളും വ്യക്തമാക്കുന്ന ഈ പ്രസംഗങ്ങളിൽ ഒരു കാലഘടത്തിന്റെ ചരിത്രം ജ്വലിച്ചുനിൽക്കുന്നു.

EMS Namboothiripad

പേജ് 138 വില രൂ130

✅ 100% TAX FREE ✅ 100% REFUND POLICY ✅ 24x7 CUSTOMER CARE ✅ ASSURED HOUSE DOORSTEP DELIVERY ANYWHERE IN INDIA ✅ PERFECT FOR URBAN AND NON-URBAN BUYERS ALIKE ✅ INSTANT WHATSAPP HELPDESK AND DELIVERY STATUS UPDATE ON ENQUIRY: 91-9446808800 ✅ 8 + YEARS OF CUSTOMER SATISFACTION > Share_this_product:

Description

EMS-inte Niyamasabha Prasangangal

ഇ എം എസ്സിന്റെ നിയമസഭാ പ്രസംഗംങ്ങൾ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഇ എം എസ്സിന്റെ നിയമസഭാ പ്രസംഗംങ്ങൾ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *