എല്ലാവരും ഇന്ത്യക്കാർ പക്ഷേ കുടിയേറ്റക്കാർ

250.00

എല്ലാവരും ഇന്ത്യക്കാർ പക്ഷേ കുടിയേറ്റക്കാർ

 

ചരിത്രവിജ്ഞാനീയത്തിലെ പുതുവഴികൾ

എ എം ഷിനാസ്‌

 

അന്വേഷണാത്മകവും സാംസ്‌കാരികചരിത്രബോധപരവുമായ നിലപാടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ ഇരുപത്തിമൂന്ന് ലേഖനങ്ങളുടെ സമാഹാരം. ചരിത്രവിജ്ഞാനീയചത്തിന്റെ പുതുവഴികളെ അർഥവത്താക്കുന്ന പുസ്തകം.

Indian Diversity / Diverse India

പേജ് 226 വില രൂ250

✅ SHARE THIS ➷

Description

Ellavarum Indiakkar Pakshe Kudiyettakkar

എല്ലാവരും ഇന്ത്യക്കാർ പക്ഷേ കുടിയേറ്റക്കാർ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “എല്ലാവരും ഇന്ത്യക്കാർ പക്ഷേ കുടിയേറ്റക്കാർ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *