ഇലക്ട്രിക്കൽ ട്രേഡ് തിയറി – എം. എൽ. ഘോഷ്

200.00

ഇലക്ട്രിക്കൽ ട്രേഡ് തിയറി

വയർമാൻ, ഇലക്ട്രിഷ്യൻ, ലൈൻമാൻ, എന്നിവർക്കുള്ള തൊഴിൽ സഹായി

എം. എൽ. ഘോഷ്

ഐ.റ്റി.ഐ.കളിലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ട്രേഡിന്റെ സിലബസ് അനുസരിച്ചാണ് ഈ പുസ്‌തകം തയാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് തിയറിയും പ്രാക്ടിക്കലുകളും ഇതിൽ പൂർണമായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. വയർമാൻ , ലൈൻമാൻ, എന്നീ പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറാകുന്ന ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഇത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ഓരോ അധ്യായത്തിന്റെയും ഒടുവിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വളരെ പ്രയോജനകരമായിരിക്കും

പരിഭാഷ: ടി.എൻ. രാധാകൃഷ്‌ണൻ

പേജ് 200 വില രൂ200

✅ 100% TAX FREE ✅ 100% REFUND POLICY ✅ 24x7 CUSTOMER CARE ✅ ASSURED HOUSE DOORSTEP DELIVERY ANYWHERE IN INDIA ✅ PERFECT FOR URBAN AND NON-URBAN BUYERS ALIKE ✅ INSTANT WHATSAPP HELPDESK AND DELIVERY STATUS UPDATE ON ENQUIRY: 91-9446808800 ✅ 8 + YEARS OF CUSTOMER SATISFACTION > Share_this_product:

Description

Electrical Trade Theory

ഇലക്ട്രിക്കൽ ട്രേഡ് തിയറി – എം. എൽ. ഘോഷ്

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഇലക്ട്രിക്കൽ ട്രേഡ് തിയറി – എം. എൽ. ഘോഷ്”

Your email address will not be published. Required fields are marked *