ഈ നിമിഷത്തിൽ ജീവിക്കൂ

270.00

ഈ നിമിഷത്തിൽ ജീവിക്കൂ

 

എക്ഹാർട് ടൊളെ

ഈ നിമിഷത്തിൽ ജീവിക്കുവാൻ നമ്മുടെ അപഗ്രഥനപരമായ മനസ്സിനെയും ഞാൻ എന്ന ഭാവത്തെയും ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്.കഴിഞ്ഞുപോയ കാലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യാകുലതകൾക്കും ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഉത്കണ്ഠകൾക്കും വിരാമമിട്ടുകൊണ്ട് ഈ നിമിഷത്തിന്റെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കാൻ പറയുകയാണ് ആത്മീയാചാര്യനായ എക്ഹാർട് ടൊളെ.

Eckhart Tolle / Eckhert Tole

പേജ് 248 വില രൂ270

✅ SHARE THIS ➷

Description

Ee Nimishathil Jeevikku

ഈ നിമിഷത്തിൽ ജീവിക്കൂ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഈ നിമിഷത്തിൽ ജീവിക്കൂ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *