എഡിസന്റെ കഥ

50.00

എഡിസന്റെ കഥ

 

നീലമ്പേരൂർ മധുസൂദനൻ നായർ

 

‘നിങ്ങൾ ധൈര്യശാലികളായിരിക്കുക. നിങ്ങൾക്കായി എനിക്ക് തരുവാനുള്ള സന്ദേശം അതൊന്നു മാത്രമാണ്. ഞാൻ വളരെക്കാലം ജീവിച്ചു. ചരിത്രം വീണ്ടും വീണ്ടും സ്വയം ആവർത്തിക്കുന്നതും ഞാൻ കണ്ടു. നിങ്ങളുടെ പൂർവികരെ പോലെ തന്നെ നിങ്ങളും ധീര ചിത്തരായി ഇരിക്കുക. ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടെ മുന്നോട്ടുപോവുക.!’

 

എന്തുകൊണ്ട് എന്ന നിരന്തര ചോദ്യവും അന്വേഷണസ്ഥൈര്യവും ലോകോത്തര കണ്ടുപിടിത്തങ്ങൾക്ക് പ്രചോദനമേകിയ തോമസ് ആൽവ എഡിസണിന്റെ ഒരു ലഘു ജീവചരിത്രം.

പേജ് 52 വില രൂ50

✅ SHARE THIS ➷

Description

Edisonte Katha

എഡിസന്റെ കഥ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “എഡിസന്റെ കഥ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *