ഇ-ബാങ്കിങ്

100.00

ഇ-ബാങ്കിങ്
മാറിവരുന്ന സാമ്പത്തിക സാഹചര്യം മുൻനിർത്തി ബാങ്കിംഗ് സാക്ഷരത നേടിയിട്ടില്ലാത്ത കേരളത്തിലെ വലിയൊരു വിഭാഗം ജനങ്ങളുടെ ബോധവൽക്കരത്തിനുതകുന്ന പുസ്തകം.
ML / Malayalam /  Banking 
✅ SHARE THIS ➷

Description

E-banking

ഇ-ബാങ്കിങ്

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഇ-ബാങ്കിങ്”

Your email address will not be published. Required fields are marked *