ദ്രാവിഡ ദൈവങ്ങൾ – ഒരു പഠനം

120.00

ദ്രാവിഡ ദൈവങ്ങൾ – ഒരു പഠനം

 

കുന്നുകുഴി എസ് മണി

 

ദലിതരുടെയും ആദിവാസികളുടെയും കുലദൈങ്ങളെയും ആചാരങ്ങളെയും തകർക്കുകയും മലമുകളിലടക്കമുള്ള ആരാധനാലയങ്ങൾ പിൽക്കാലത്ത് സവർണർ കൈയ്യടക്കുകയും ചരിത്രം മാറ്റിയെഴുതി ഐതീഹ്യമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ദ്രാവിഡന്റെ അവകാശങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുകയാണ് ഇക്കൂട്ടർ ചെയ്തത്. ഇത്തരം വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധച്ച പഠനങ്ങളുടെ ഉള്ളറകളിൽ കടന്നു കയറി ദ്രാവിഡ ദൈങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ കണ്ടെത്തി ക്രോഡീകരിക്കുകയാണ് പ്രശസ്ത ഗ്രന്ഥകതർത്താവായ കുന്നുകുഴി എസ് മണി ഈ പുസ്തകത്തിലൂടെ.

Kunnukuzhi S Many / Mani 

✅ SHARE THIS ➷

Description

Dravida Daivangal Oru Padanam

ദ്രാവിഡ ദൈവങ്ങൾ – ഒരു പഠനം

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ദ്രാവിഡ ദൈവങ്ങൾ – ഒരു പഠനം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *