ദ്രാവിഡ ഭാഷാ വ്യാകരണം ഒന്നാം ഭാഗം – റോബർട്ട് കാൾഡ്‌വെൽ

220.00

ദ്രാവിഡ ഭാഷാ വ്യാകരണം
ഒന്നാം ഭാഗം
റോബർട്ട് കാൾഡ്‌വെൽ

 

ദ്രാവിഡ ഭാഷാ പഠനത്തിൽ പ്രഥമ സ്ഥാനം അലങ്കരിക്കുന്ന ക്ലാസിക് കൃതി. ദ്രാവിഡ ഭാഷാ കുടുംബത്തിന്റെ സ്വതനന്ത്ര വ്യക്തിത്വവും ദ്രാവിഡ ഭാഷകളുടെ പരസ്പരബന്ധവും സ്ഥാപിക്കുന്ന വിശകലനവും ദ്രാവിഡ ഭാഷകളുടെ പൊതുവായ വ്യാകരണ ചട്ടക്കൂട് വ്യക്തമാക്കുന്ന വിശദീകരണവുമാണ് ഇതിലടങ്ങിയിരക്കുന്നത്. ഭാഷാ ശാസ്ത്ര വിദ്യാർഥികൾക്ക് എന്നും ഒരു പാഠപുസ്തകമായി വർത്തിക്കുന്ന മഹത്തായ കൃതിയുടെ ഒന്നാം ഭാഗം.

പരിഭാഷ – ഡോ എസ് കെ നായർ

പേജ് 406 വില രൂ220

കൂടുതൽ കാണുക

✅ 100% TAX FREE ✅ 100% REFUND POLICY ✅ 24x7 CUSTOMER CARE ✅ ASSURED HOUSE DOORSTEP DELIVERY ANYWHERE IN INDIA ✅ PERFECT FOR URBAN AND NON-URBAN BUYERS ALIKE ✅ INSTANT WHATSAPP HELPDESK AND DELIVERY STATUS UPDATE ON ENQUIRY: 91-9446808800 ✅ 8 + YEARS OF CUSTOMER SATISFACTION > Share_this_product:

Description

Dravida Bhasha Vyakaranam -1

ദ്രാവിഡ ഭാഷാ വ്യാകരണം ഒന്നാം ഭാഗം – റോബർട്ട് കാൾഡ്‌വെൽ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ദ്രാവിഡ ഭാഷാ വ്യാകരണം ഒന്നാം ഭാഗം – റോബർട്ട് കാൾഡ്‌വെൽ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *