ദേവദാസികളും സാഹിത്യ ചരിത്രവും

120.00

ദേവദാസികളും സാഹിത്യ ചരിത്രവും

 

ഡോ പി സോമൻ

ഭാരതീയ സംസ്‌കാരത്തിന്റെ ചരിത്രപാഠങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാനാകാത്തവരാണ് ദേവദാസികൾ. സാമൂഹിക-കലാ-സാഹിത്യ മേഖലകളിൽ ദേവദാസി സമ്പ്രദായം ചെലുത്തിയ സ്വാധീനം വളരെ വലുതാണ്. മലയാള സാഹിത്യ ചരിത്രത്തിലെ ദേവദാസി സംസ്‌കാരത്തെക്കുറിച്ച് വിമർശനബുദ്ധ്യാ വിലയിരുത്തുന്ന പഠന ഗ്രന്ഥമാണിത്.

‘ചോദിക്കുന്ന ഞാൻ, മോഹ-
മുണ്ടറയുവാൻ, സൗഖ്യമെമ്മട്ടിലിരിക്കും?
പടിപതിനെട്ടുണ്ടു കോവിലി, നൊറ്റയ്ക്കു
പടിയിലിരിക്കുന്നു ദേവദാസി
ഇടറുന്ന കണ്ഠമാർന്നവിടേയ്ക്കുമാത്രമാ-
യൊരു പാട്ടുപാടി ദേവദാസി’  – സുഗതകുമാരി

പേജ് 236 വില രൂ120

✅ SHARE THIS ➷

Description

Devadasikalum Sahithya Charithravum

ദേവദാസികളും സാഹിത്യ ചരിത്രവും

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ദേവദാസികളും സാഹിത്യ ചരിത്രവും”

Your email address will not be published. Required fields are marked *