ദേശീയതയും നവഭാരതവും സുകുമാർ അഴീക്കോടിന്റെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ

110.00

ദേശീയതയും നവഭാരതവും

സുകുമാർ അഴീക്കോടിന്റെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ

 

ദേശീയതയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി വിവിധ കാലങ്ങളിൽ ഡോ സുകുമാർ അഴീക്കോട് നടത്തിയ ശ്രദ്ധേയങ്ങളായ ആറു പ്രഭാഷണങ്ങളുടെ പുസ്തകം.

എഡിറ്റർ  : റവ ഡോ ജിൽസൺ ജോൺ

Sukumar Azheekode / Azhicode / Azhikodu

പേജ് 122 വില രൂ110

✅ SHARE THIS ➷

Description

Desiyathayum Navabharathavum – Sukumar Azheekode

ദേശീയതയും നവഭാരതവും സുകുമാർ അഴീക്കോടിന്റെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ദേശീയതയും നവഭാരതവും സുകുമാർ അഴീക്കോടിന്റെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *