ദലിത് പ്രത്യയശാസ്ത്രം : ചരിത്രം,  സാഹിത്യം,  സൗന്ദര്യശാസ്ത്രം

160.00

ദലിത് പ്രത്യയശാസ്ത്രം : ചരിത്രം,  സാഹിത്യം,  സൗന്ദര്യശാസ്ത്രം
രാഷ്ട്രീയം, ചരിത്രം, പ്രത്യയശാസ്ത്രം, സാഹിത്യം,  സൗന്ദര്യശാസ്ത്രം, മതം, പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ നിർണ്ണായക മണ്ഡലങ്ങളെ ദലിത് വീക്ഷണത്തിൽ  വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന പുസ്തകം.
ML / Malayalam / Dalit Ideology
✅ SHARE THIS ➷

Description

Dalith Prathyaya Sasthram

ദലിത് പ്രത്യയശാസ്ത്രം : ചരിത്രം,  സാഹിത്യം,  സൗന്ദര്യശാസ്ത്രം

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ദലിത് പ്രത്യയശാസ്ത്രം : ചരിത്രം,  സാഹിത്യം,  സൗന്ദര്യശാസ്ത്രം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *