ദലിത് പ്രത്യയശാസ്ത്രം ചരിത്രം . സാഹിത്യം . സൗന്ദര്യശാസ്ത്രം

160.00

ദലിത് പ്രത്യയശാസ്ത്രം
ചരിത്രം . സാഹിത്യം . സൗന്ദര്യശാസ്ത്രം

 

കെ കെ എസ് ദാസ്

രാഷ്ട്രീയം, ചരിത്രം, പ്രത്യയശാസ്ത്രം, സാഹിത്യം, സൗന്ദര്യശാസ്ത്രം, മതം, പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ നിർണായക മണ്ഡലങ്ങളെ ദലിത് വീക്ഷണത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന പുസ്തകം.

Dalit / Dalith

പേജ് 340 വില രൂ160

✅ SHARE THIS ➷

Description

Dalith Prathyaya Sasthram

ദലിത് പ്രത്യയശാസ്ത്രം ചരിത്രം . സാഹിത്യം . സൗന്ദര്യശാസ്ത്രം

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ദലിത് പ്രത്യയശാസ്ത്രം ചരിത്രം . സാഹിത്യം . സൗന്ദര്യശാസ്ത്രം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *