ദൈവത്തിന്റെ മരണം

240.00

ദൈവത്തിന്റെ മരണം

 

വി ടി നന്ദകുമാർ

 

അനുഭവങ്ങളുടെ കാലക്രമങ്ങൾ നിരാസങ്ങളോടെ സ്വീകരിക്കുകയും പുതു ജീവിതത്തിലെ സംഘർഷാനുഭവങ്ങളെ ദാർശനികമായി നേരിടുകയും ചെയ്യുന്ന ശ്രദ്ധേയമായ നോവൽ.

 

 

പേജ് 216 വില രൂ240

✅ SHARE THIS ➷

Description

Daivathinte Maranam

ദൈവത്തിന്റെ മരണം

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ദൈവത്തിന്റെ മരണം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *