ദൈവം മിഥ്യ

100.00

ദൈവം മിഥ്യ

 

പെരിയാർ ഇ വി രാമസ്വാമി

 

ദൈവവിശ്വാസം അന്ധവിശ്വാസത്തിന്റെ മാതാവാണ്. മനുഷ്യപ്പിറവിയുടെ മുമ്പ് തുടങ്ങി അവന്റെ ജീവിതത്തിലുടനീളം അവനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു എന്നു വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന അനന്തവും അദൃശ്യവുമായ ഒരു ശക്തയിലുള്ള വിശ്വാസം യഥാർഥത്തിൽ മനുഷ്യന്റെ സ്വത്വത്തെയും സ്വതന്ത്രചിന്തയെയും നശിപ്പിക്കുന്നു. മനുഷ്യന്റെ പുരോഗതിയെ തടയുന്നു. ദ്രാവിഡ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സ്ഥാപകനായ പെരിയാർ ഈ പുസ്തകത്തിലുടെ ദൈവ വിശ്വാസത്തിന്റെ അസ്ഥിത്വത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു.

പരിഭാഷ – കൈനകരി വിക്രമൻ

Periyar / EVR / E V R / Ramaswami

പേജ് 116 വില രൂ100

കൂടുതൽ കാണുക

✅ SHARE THIS ➷

Description

Daivam Mithya – Periyar

ദൈവം മിഥ്യ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ദൈവം മിഥ്യ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *