ദൈവ രാഷ്ട്രീയം – രാം പുനിയാനി

290.00

ദൈവ രാഷ്ട്രീയം

 

രാം പുനിയാനി

 

പല ലോകമതങ്ങളും അവ രൂപം കൊണ്ട കാലത്തും ചരിത്രത്തിന്റെ സന്ദർഭങ്ങളിലും ഏറ്റവും വിമോചനാത്മകമായാണ് ഇടപെട്ടിരുന്നത് എന്ന് കാണാൻ കഴിയും. പരമമായ വിമോചനത്തിന്റെ അവസാനത്തെ അത്താണിയായി ഇന്നും മതത്തെ കാണുന്നവർ കുറവല്ല. എന്നാൽ അപ്രകാരമുള്ള മതം ഇന്ന് മൂലധനത്തിന്റെയും അധികാരത്തിന്റെയും പുതിയ ഭാഷയായി പരിണമിച്ചിരിക്കുന്നു. വിമോചനാശയങ്ങളും മാനവിക ഭാവങ്ങളും ചോർന്ന്, മതം എങ്ങനെ അധികാരത്തിന്റെ മറ്റൊരു രൂപമായി മാറുന്നതിനെ വിശദീകരിക്കുകയാണ് രാം പുനിയാനി ദൈവരാഷ്ട്രീയം എന്ന കൃതിയിലൂടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

വിവർത്തനം – സി ഏ ആസിഫ്, കെ എം ഭരതൻ

Ram Puniyani / Punyani

പേജ് 260 വില രൂ290

✅ 100% TAX FREE ✅ 100% REFUND POLICY ✅ 24x7 CUSTOMER CARE ✅ ASSURED HOUSE DOORSTEP DELIVERY ANYWHERE IN INDIA ✅ PERFECT FOR URBAN AND NON-URBAN BUYERS ALIKE ✅ INSTANT WHATSAPP HELPDESK AND DELIVERY STATUS UPDATE ON ENQUIRY: 91-9446808800 ✅ 8 + YEARS OF CUSTOMER SATISFACTION > Share_this_product:

Description

Daiva Rashreeyam

ദൈവ രാഷ്ട്രീയം – രാം പുനിയാനി

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ദൈവ രാഷ്ട്രീയം – രാം പുനിയാനി”

Your email address will not be published. Required fields are marked *