ദാദാസാഹെബ് ഫാൽകെ

30.00

ദാദാസാഹെബ് ഫാൽകെ

 

ഡോ മുഹമ്മദ് സബീർ എ

 

ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ ആദ്യാക്ഷരമായ ദാദാ സാഹെബ് ഫാൽകെയുടെ ജീവിതം ഉള്ളടക്കം ചെയ്യുന്ന കൃതി. ഒപ്പം ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ ആദ്യകാല ചരിത്രവും.

 

പേജ് 36 വില രൂ30

✅ SHARE THIS ➷

Description

Dadasaheb Phalke

ദാദാസാഹെബ് ഫാൽകെ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ദാദാസാഹെബ് ഫാൽകെ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *