ക്രിസ്തുമതം ചരിത്രവും ദർശനവും

240.00

ക്രിസ്തുമതം ചരിത്രവും ദർശനവും

 

കെ സി വർഗീസ്

 

ക്രിസ്തുമതത്തിലെ വിഭാഗീയ ചേരിപ്പോരുകൾ, ബൈബിളിന്റെ ദൈവസങ്കൽപ്പം, ഗ്രീക്ക് നാഗരികതയും ക്രിസ്തുമതവും, ചരിത്രത്തിലെയും ബൈബിളിലെയും യേശു, സഭയുടെ പിളർപ്പ്, ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവവും കത്തോലിക്കാസഭയും തുടങ്ങിയവയെക്കുറിച്ചെല്ലാം വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം.

 

 

K C Varghees / K C Vargees

 

 

പേജ് 238 വില രൂ 240

✅ SHARE THIS ➷

Description

Christu Matham – Charithravum Darsanavum

ക്രിസ്തുമതം ചരിത്രവും ദർശനവും

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ക്രിസ്തുമതം ചരിത്രവും ദർശനവും”

Your email address will not be published. Required fields are marked *