ക്രൈസ്‌തവ ഗാന സാഹിത്യ ചരിത്രം

150.00

ക്രൈസ്‌തവ ഗാന സാഹിത്യ ചരിത്രം

 

ഡോ. ഷൈനി തോമസ്

ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടുമുതൽ വാമൊഴിയായി പ്രചുരപ്രചാരം നേടിയ ക്രൈസ്‌തവഗാനസംസ്കാരത്തെയും അതിന്റെ വികാസപരിണാമങ്ങളെയും ആധികാരികമായി പഠന വിധേയമാക്കുന്ന പുസ്‌തകം.

Dr Shaini Thomas / Dr Shini Thomas

പേജ് 135 വില രൂ150

✅ SHARE THIS ➷

Description

Cristhava Gana Sahithya Charithram

ക്രൈസ്‌തവ ഗാന സാഹിത്യ ചരിത്രം

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ക്രൈസ്‌തവ ഗാന സാഹിത്യ ചരിത്രം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *