സിപിഐ (എം) ചരിത്രവഴികളിലൂടെ

320.00

സിപിഐ (എം) ചരിത്രവഴികളിലൂടെ

 

അഡ്വ കെ അനിൽകുമാർ

അരനൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രവും അതിൽ സിപിഐഎമ്മിന്റെ ഇടപെടലും പരിശോധിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമാണിത്. അതോടൊപ്പം ഇന്ത്യൻ കമ്യൂണിസ്റ്റു പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലേക്കും കേരളത്തിന്റെ സമഗ്ര രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിലേക്കും ഒരു എത്തിനോട്ടം നടത്തുന്നുണ്ട്.

പേജ് 346 വില രൂ320

✅ SHARE THIS ➷

Description

CPI-M Charithra Vazhikaliloode

സിപിഐ (എം) ചരിത്രവഴികളിലൂടെ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “സിപിഐ (എം) ചരിത്രവഴികളിലൂടെ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *