കമ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം കേരളത്തിൽ

50.00

കമ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം കേരളത്തിൽ

 

സി ഭാസ്‌കരൻ

 

 

കേരളീയ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ തുടർച്ചയും വളർച്ചയും എന്ന നിലയിൽ പിറവിയെടുത്ത കേരളത്തിലെ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഏഴു പതിറ്റാണ്ടു കാലത്തെ ചരിത്രം.

Left Politics History in Kerala

പേജ് 66 വില രൂ50

✅ SHARE THIS ➷

Description

Communist Prasthanam Keralathil – C Bhaskaran

കമ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം കേരളത്തിൽ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കമ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം കേരളത്തിൽ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *