കോഫീ ഹൗസിന്റെ കഥ

110.00

കോഫീ ഹൗസിന്റെ കഥ

 

നടയ്ക്കൽ പരമേശ്വരൻ പിള്ള

അറിയപ്പെടാത്ത ഒരു സംഘം തൊഴിലാളികളുടെ സമരങ്ങളുടെയും ഉൽക്കണ്ഠകളുടെയും വിജയങ്ങളുടെയും കഥ – എം ടി വാസുദേവൻ നായർ

സത്യമാണിത്. ഞാൻ കരഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇത് വായിച്ചു തീർത്തത്. – ബാബു ഭരദ്വാരജ്

 

ഇന്ത്യൻ കോഫീ ഹൗസ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഏക ലിഖിത ചരിത്രം

Coffee House 

നല്ല ആത്മകഥയ്ക്കുള്ള അബുദാബി ശക്ത അവാർഡ് നേടിയ കൃതി.

പേജ് 114 വില രൂ110

✅ SHARE THIS ➷

Description

Coffee House-inte Katha

കോഫീ ഹൗസിന്റെ കഥ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കോഫീ ഹൗസിന്റെ കഥ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *