ക്ലൗഡ് കംപ്യൂട്ടിംഗ്

50.00

ക്ലൗഡ് കംപ്യൂട്ടിംഗ്
കെ എം അബ്ദുൾ സലാം

 

ഒരു കംപ്യൂട്ടർ സേവനമോ സൗകര്യമോ ഏതൊരു ഉപകരണത്തിൽ നിന്നും പ്രാപ്യമാകുന്ന നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് ക്ലൗഡ് കംപ്യൂട്ടിംഗ്. ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ പ്രവർത്തനം വിവിധ വിന്യാസ മാതൃകകൾ, ഇവയുടെ നേട്ടങ്ങൾ, കോട്ടങ്ങൾ എന്നിവയെപ്പറ്റി ലളിതമായ പ്രതിപാദിക്കുന്ന പുസ്തം. കംപ്യൂട്ടർ മേഖലയിലെ സുപ്രധാനമായ ഈ വികാസത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ.

 

പേജ് 54 വില രൂ50

✅ SHARE THIS ➷

Description

Cloud Computing

ക്ലൗഡ് കംപ്യൂട്ടിംഗ്

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ക്ലൗഡ് കംപ്യൂട്ടിംഗ്”

Your email address will not be published. Required fields are marked *