ചുട്ടെഴുത്തുകൾ

260.00

ചുട്ടെഴുത്തുകൾ

 

അജു കെ നാരായണൻ

 

നിഘണ്ടു, കവിത, കഥ, പൈതൃകം, ഫോക്‌ലോർ, സിനിമ, നാടകം തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഷയങ്ങളെ മുൻനിർത്തിയെഴുതിയ പന്ത്രണ്ട് ലേഖനങ്ങളും സംസ്കാരനിരൂപകനായ ഡോ. വി.സി. ഹാരിസുമായി നടത്തിയ രണ്ട് അഭിമുഖങ്ങളും ഉള്ളടങ്ങുന്നതാണ് ഈ സമാഹാരം. വിഷയങ്ങൾ പലതാണെങ്കിലും സംസ്കാരപഠനത്തിന്റെ രീതിശാസ്‌ത്രമാണ് പൊതുവെ പിന്തുടരുന്നത് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ പഠനങ്ങൾ അന്തർവൈജ്ഞാനികമായി പ്രകാശം പരത്തുന്നു.

 

Aju K Narayanan / Agu K Narayan

പേജ് 200 വില രൂ260

✅ SHARE THIS ➷

Description

Chuttezhuthukal

ചുട്ടെഴുത്തുകൾ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ചുട്ടെഴുത്തുകൾ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *