ചിത്രകല – ചരിത്രവും പ്രസ്ഥാനങ്ങളും

280.00

ചിത്രകല – ചരിത്രവും പ്രസ്ഥാനങ്ങളും
ജി അഴീക്കോട്‌

 

ചരിത്രാതീത ചിത്രകല, പ്രാകൃത കല ചുവർചിത്രകല, ശാസ്ത്രീയ ചിത്രകല, ചെറു ചിത്ര പരമ്പര, ആധുനിക ചിത്രകല, കമ്പ്യൂട്ടർചിത്രകല എന്നീ മേഖലയെക്കുറിച്ചും ചിത്രകലയുടെ വികാസപരിണാമങ്ങളെക്കുറിച്ചും പഠനവിധേയമാക്കുന്ന പുസ്തകം.

കലാസ്വാദകരും വിദ്യാർഥികളും അവശ്യം സൂക്ഷിച്ചിരിക്കേണ്ട മികച്ച റഫറൻസ് പുസ്തകം.

പേജ് 330  വില രൂ280

✅ SHARE THIS ➷

Description

Chithrakala – Charithravum Prasthanangalum

ചിത്രകല – ചരിത്രവും പ്രസ്ഥാനങ്ങളും

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ചിത്രകല – ചരിത്രവും പ്രസ്ഥാനങ്ങളും”

Your email address will not be published. Required fields are marked *