ചിന്തനങ്ങൾ ചിന്തനീയങ്ങൾ

60.00

ചിന്തനങ്ങൾ ചിന്തനീയങ്ങൾ

 

ഡോ സി ജി രാമചന്ദ്രൻ നായർ

 

ചിന്തയുടെ മൗലികതകൊണ്ടും ഉൾക്കാഴ്ച്ചകൊണ്ടും ശ്രേദ്ധേയമാണ് ഡോ സി ജി രാമചന്ദ്രൻനായരുടെ നിരീക്ഷണങ്ങൾ. ശാസ്‌ത്രമായാലും സാഹിത്യമായാലും സി ജി കണ്ടെത്തുന്ന വസ്‌തുതകൾ എപ്പോഴും ഒരു പുതിയ അറിവിന്റെ ജാലകങ്ങൾ തുറന്നിടുന്നവയാണ്.

 

Dr C G Ramachandran Nair / Dr C G Ramachanthran Nair

പേജ് 58 വില രൂ 60

✅ SHARE THIS ➷

Description

Chinthanagal Chinthaneeyangal

ചിന്തനങ്ങൾ ചിന്തനീയങ്ങൾ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ചിന്തനങ്ങൾ ചിന്തനീയങ്ങൾ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *