ചിലപ്പതികാരം – ഇളങ്കോവടികൾ

240.00

ചിലപ്പതികാരം
ഇളങ്കോവടികൾ

 

ഇളങ്കോവടികളുടെ വിശ്വവിഖ്യാതമായ തമിഴ് കാവ്യം ചിലപ്പതികാരത്തിന്റെ ലളിത കഥാവ്യാഖ്യാനം.

കേരളീയനായ ഇളങ്കോടവടികൾ രചിച്ച തമിഴ് ഇതിഹാസമാണ് ചിലപ്പതികാരം. തമിഴ് സാഹിത്യത്തിലെ പഞ്ചമഹാ കാവ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ കൃതിയാണ് ചിലപ്പതികാരം.

കഥാഖ്യാനം – പി ചിന്മയൻ നായർ

പേജ് 146 വില 240

✅ 100% TAX FREE ✅ 100% REFUND POLICY ✅ 24x7 CUSTOMER CARE ✅ ASSURED HOUSE DOORSTEP DELIVERY ANYWHERE IN INDIA ✅ PERFECT FOR URBAN AND NON-URBAN BUYERS ALIKE ✅ INSTANT WHATSAPP HELPDESK AND DELIVERY STATUS UPDATE ON ENQUIRY: 91-9446808800 ✅ 8 + YEARS OF CUSTOMER SATISFACTION > Share_this_product:

Description

Chilappathikaram – Ilankovadikal

ചിലപ്പതികാരം – ഇളങ്കോവടികൾ

Translation of the Tamil classic Chilappathikaram by Elamko Adikal

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ചിലപ്പതികാരം – ഇളങ്കോവടികൾ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *