ചേരനാട്ടു ചരിത്ര ശകലങ്ങൾ

50.00

ചേരനാട്ടു ചരിത്ര ശകലങ്ങൾ

 

ടി എച്ച് പി ചെന്താരശ്ശേരി

 

മണ്ണിന്റെ നേരവകാശകളായിരുന്ന ആദി ദ്രാവിഡരുടെ ഇതുവരെ എഴുതപ്പെടാത്തത ചരിത്രം.

പിൽക്കാലത്തുണ്ടായ മിത്തുകളെയും സാഹിത്യകൃതികളെയും വീരഗാഥകളെയും അധികരിച്ച് അതിലെ ചരിത്രാംശങ്ങൾ കണ്ടെത്തി വസ്തുനിഷ്ഠമായി അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ഗ്രന്ഥകാരൻ. കീഴാളരുടെ ചോരവീണ ഏടുകൾ ഇതൾ വിരിയുന്ന ഓരോ അധ്യായവും കേരളത്തിന്റെ സാംസ്‌ക്കാരിക ചരിത്രത്തിന്റെ അടയാളപ്പെടുത്തലാണ്.

THP Chentharasseri / T H P Chentharassery

പേജ് 52    വില രൂ50

✅ SHARE THIS ➷

Description

Cheranattu Charithra Sakalangal – THP Chentharassery

ചേരനാട്ടു ചരിത്ര ശകലങ്ങൾ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ചേരനാട്ടു ചരിത്ര ശകലങ്ങൾ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *