ചെ ഗുവേര – റീഡർ

220.00

ചെ ഗുവേര

 

റീഡർ

എഡിറ്റർ – ഡേവിഡ് ഡ്യൂഷ്മൻ

വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിൽ ചെഗുവേര നടത്തിയ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രവർത്തനങ്ങളിൽനിന്നും സ്വാംശീകരിച്ച രാഷ്ട്രീയ പാഠങ്ങൾ ഈ പുസ്തകം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ചെഗുവേരയുടെ പ്രഭാഷണങ്ങളുടെയും ലേഖനങ്ങളുടെയും വിപുലമായ ഒരു ശേഖരം.

പേജ് 298 വില രൂ220

✅ SHARE THIS ➷

Description

Che Guvera – Reader

ചെ ഗുവേര – റീഡർ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ചെ ഗുവേര – റീഡർ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *