ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ

140.00

ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ
ഡോ കെ മഹേശ്വരൻ നായർ

 

മതേതരത്വത്തിന്റെ തിളങ്ങുന്ന പ്രതീകമാണ് മഹാഗുരുവായ ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ. സാമ്പ്രദായിക സന്യാസി ഭാവങ്ങളെയും രൂപങ്ങളെയും വെടിഞ്ഞ് മനുഷ്യനെ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിച്ച ചട്ടമ്പിസ്വാമികളുടെ ജീവിതത്തെയും കാലത്തെയും അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന പുസ്തകം.

 

പേജ് 142 വില രൂ140

✅ SHARE THIS ➷

Description

Chattambi Swamikal

ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *