ചട്ടമ്പിസ്വാമി

30.00

ചട്ടമ്പിസ്വാമി

 

വി എസ് ബിന്ദു

 

കേരളത്തിലെ സാമൂഹിക നവോത്ഥാന ആചാര്യന്മാരിൽ ശ്രദ്ധേയമായ വ്യക്തിത്വമാണ് ചട്ടമ്പിസ്വാമി. ബ്രാഹ്മണാധിപത്യത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടും വർണാശ്രമവ്യവസ്ഥയെ നിഷേധിച്ചും സ്ത്രീപുരുഷ സമത്വവാദവും സാർവർത്രിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ആവശ്യകതയും ഈന്നപ്പറഞ്ഞും നവകേരള നിർമിതിയിൽ അദ്ദേഹം പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ചു.

 

പേജ് 36 വില രൂ30

✅ SHARE THIS ➷

Description

Chattambi Swami

ചട്ടമ്പിസ്വാമി

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ചട്ടമ്പിസ്വാമി”

Your email address will not be published. Required fields are marked *