ചരിത്രവും സംസ്‌കാരവും – ടി. ടി. ശ്രീകുമാർ

120.00

ചരിത്രവും സംസ്‌കാരവും

 

ടി. ടി. ശ്രീകുമാർ

രാഷ്ട്രീയ സാംസ്‌കാരിക രംഗങ്ങളിൽ കേരളത്തിന്റെ നേട്ടം മറ്റുരാജ്യങ്ങൾ
മാതൃകയാക്കുന്ന പുതിയകാലത്ത് ചർച്ചചെയ്യപ്പെടാൻ ഏറെ സാധ്യതയുള്ള ലേഖനങ്ങൾ. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദശാബ്ദക്കാലത്തെ സാമൂഹിക പരിണാമങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്ന ആധികാരിക ഗ്രന്ഥം.

T T Sreekumar / T T Srikumar

പേജ് 178 വില രൂ120

✅ 100% TAX FREE ✅ 100% REFUND POLICY ✅ 24x7 CUSTOMER CARE ✅ ASSURED HOUSE DOORSTEP DELIVERY ANYWHERE IN INDIA ✅ PERFECT FOR URBAN AND NON-URBAN BUYERS ALIKE ✅ INSTANT WHATSAPP HELPDESK AND DELIVERY STATUS UPDATE ON ENQUIRY: 91-9446808800 ✅ 8 + YEARS OF CUSTOMER SATISFACTION

Description

Charithravum Samskaravum

ചരിത്രവും സംസ്‌കാരവും

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ചരിത്രവും സംസ്‌കാരവും – ടി. ടി. ശ്രീകുമാർ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *