ചരിത്രം നഷ്ടപ്പെട്ടവർ

100.00

ചരിത്രം നഷ്ടപ്പെട്ടവർ
ബി ആർ പി ഭാസ്‌ക്കർ

 

എന്തുകൊണ്ടാണ് ജാതിവ്യവസ്ത ഇന്നും പ്രബലമായി തുടരുന്നത് ? സംവരണം ചെറുത്തു തോൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നതെന്തുകൊണ്ട് ?

അധികാരത്തിന്റെ ജാതിയും വർണവും ലിംഗവും എന്താണ് ? ഒരു വിഭാഗം മറ്റുള്ളവർക്കുമേൽ സാമൂഹിക ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന്റെ അർഥവും യുക്തിയും എങ്ങനെ സ്വാംശീകരിക്കാം ?  വർഗചരിത്രം എന്നത് ഒരു വിഭാഗത്തിനു മാത്രം ഉള്ളതാണോ ? ദലിതർക്കും ചരിത്രമില്ലേ ?  ജാതി എന്ന ഇന്ത്യൻ യാഥാർഥ്യത്തെ കാണാതെ വർഗ്ഗം എന്ന മിഥ്യയെ പിൻതുടരുന്ന കമ്യൂണിസ്റ്റുകാരും ഇവിടെ വിമർശനവിധേയരാകുന്നു. മുതിർന്ന പത്രപ്രവർത്തകനും സാമൂഹിക ചിന്തകനുമായ ബി ആർ പി ഭാസ്‌ക്കർ ഉയർത്തുന്ന സാമൂഹികാവസ്ഥയുടെ സങ്കടകരമായ കണ്ടെത്തലുകളും വിചാരണകളുമായി മാറുന്നു ഈ പുസ്തകം.

B R P Bhaskar / Dalit / Dalith

പേജ് 106 വില രൂ100

കൂടുതൽ കാണുക

✅ SHARE THIS ➷

Description

Charithram Nashtapettavar – BRP Bhaskar

ചരിത്രം നഷ്ടപ്പെട്ടവർ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ചരിത്രം നഷ്ടപ്പെട്ടവർ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *