ചരിത്രം എന്നെ കുറ്റക്കാരനല്ലെന്നു വിധിക്കും

100.00

ചരിത്രം എന്നെ കുറ്റക്കാരനല്ലെന്നു വിധിക്കും
ഫിദൽ കാസ്ട്രോ

 

ക്യൂബൻ വിപ്ലവ നായകൻ ഫിദൽ കാസ്ട്രോയുടെ വിഖ്യാത കൃതി. ക്യൂബയുടെ ചരിത്രപശ്ചാത്തലവും വിപ്ലവ നാൾവഴികളും ചേർത്തിണക്കി രചിച്ച ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ സാമൂഹ്യ ചരിത്ര പ്രസക്തി അവസാനിക്കുന്നില്ല.

Fidel Castro / Communism / Left Politics / Cuba / Fidal

പേജ് 106    വില രൂ100

✅ SHARE THIS ➷

Description

Charithram Enne Kuttakaranallennu Vidhikkum

ചരിത്രം എന്നെ കുറ്റക്കാരനല്ലെന്നു വിധിക്കും –

ഫിദൽ കാസ്ട്രോ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ചരിത്രം എന്നെ കുറ്റക്കാരനല്ലെന്നു വിധിക്കും”

Your email address will not be published. Required fields are marked *