ചരിത്ര ഏടുകളിലെ ചിതൽപ്പാടുകൾ

160.00

ചരിത്ര ഏടുകളിലെ ചിതൽപ്പാടുകൾ

 

പി സുദർശനൻ
ഡോ എൻ ശാരികദേവി

 

ജാതി വ്യവസ്ഥകളെയും തൊഴിൽപരമായ അവയ്ക്കുണ്ടായ പരിണാമങ്ങളെയും അതിൽ ചെക്കാലനായർ സമുദായതിന്നുണ്ടായ അവസ്ഥാന്തരത്തെയും വിശദമായി പ്രതിബാധിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം.

Out of stock

✅ SHARE THIS ➷

Description

Charithra Edukalile Chithal Padukal

ചരിത്ര ഏടുകളിലെ ചിതൽപ്പാടുകൾ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ചരിത്ര ഏടുകളിലെ ചിതൽപ്പാടുകൾ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *