ചരിത്ര ഏടുകളിലെ ചിതൽ പാടുകൾ

160.00

ചരിത്ര ഏടുകളിലെ ചിതൽ പാടുകൾ

 

പി സുദർശൻ
ഡോ എൻ ശാരികദേവി

 

ജാതിവ്യത്യാസകളെയും തൊഴിൽപരമായി അവയ്ക്കുണ്ടായ പരിണാപരിണാമങ്ങളെയും അതിൽ ചെക്കാലനായർ സമുദായത്തിനുണ്ടായ  അവസ്ഥാത്രത്തെയും വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന  ഗ്രന്ഥം.

Dr N Sarika Devi

Out of stock

✅ SHARE THIS ➷

Description

Charithra Edukalile Chithal Padukal

ചരിത്ര ഏടുകളിലെ ചിതൽ പാടുകൾ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ചരിത്ര ഏടുകളിലെ ചിതൽ പാടുകൾ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *