ചലചിത്രവ്യവസായം കേരളത്തിൽ

60.00

ചലചിത്രവ്യവസായം കേരളത്തിൽ

 

ചേലങ്ങാട്ട് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ

ചലചിത്രം എന്ന ശാസ്ത്രം, ചലചിത്രം എന്ന കഥ, ചലചിത്രം എന്ന വ്യവസായം എന്നിവ എങ്ങനെ രൂപപ്പെട്ടുവെന്നും അതെങ്ങനെ ഇന്ത്യയിലും കേരളത്തിലും എത്തിയെന്നും ഈ ഗ്രന്ഥം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. മലയാള ചലചിത്രത്തിലെ ആദ്യപഥികരെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ചലചിത്ര വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാനാകാത്ത വിശിഷ്ട ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ പുതിയ പതിപ്പ്.

പേജ് 74 വില രൂ60

✅ SHARE THIS ➷

Description

Chalachithra Vyavasayam Keralathil

ചലചിത്രവ്യവസായം കേരളത്തിൽ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ചലചിത്രവ്യവസായം കേരളത്തിൽ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *