കാറൽ മാർക്‌സ്

30.00

കാറൽ മാർക്‌സ്

 

സ്വദേശാഭിമാനി കെ രാമകൃഷ്ണപിള്ള

 

സാഹിത്യകാരനും പത്രപ്രവർത്തകനുമെന്ന നിലയിൽ കേരളചരിത്രത്തിൽ അദ്വിതീയ സ്ഥാനമാണ് സ്വദേശാഭിമാനി കെ രാമകൃഷ്ണപിള്ള. ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിൽ തന്നെ മാർക്‌സിനെപ്പറ്റി എഴുതപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ പുസ്തകമാണിത്. റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തിനും ഒരു നൂറ്റാണ്ടു മുമ്പ് എഴുതപ്പെട്ട ഈ കൃതി ഗ്രന്ഥകാരന്റെ ദീർഘദർശനവവും വിപ്ലവബോധവും വെളിവാക്കുന്നു.

 

 

പേജ് 36 വില രൂ30

✅ SHARE THIS ➷

Description

Carl Marx – Swadesabhimani Ramakrishna Pillai

കാറൽ മാർക്‌സ്

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കാറൽ മാർക്‌സ്”

Your email address will not be published. Required fields are marked *