കാൻസർ ഭീതിയകറ്റാം ആരോഗ്യത്തോടെ ജീവിക്കാം

140.00

കാൻസർ ഭീതിയകറ്റാം ആരോഗ്യത്തോടെ ജീവിക്കാം

 

 

ഡോ ടി എം ഗോപിനാഥപിള്ള

 

കാൻസർ രോഗത്തിന്റെ പ്രാരംഭ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ എന്തെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കണം? കാൻസറിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ എന്തെല്ലാം ചെയ്യണം.. എന്നിങ്ങനെ രോഗങ്ങളുടെ ചക്രവർത്തി എന്ന് വിശേഷണമുള്ള കാൻസറിനെ കുറിത്ത് സവിസ്തരം അറിയാനും ആശങ്കകൾ ദൂരീകരിക്കാനും സഹായിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം. കാൻസർ ഭീതിയകറ്റി ആരോഗ്യത്തോടെ ജീവിക്കാൻ ജനങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കുക എന്നതാണ് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ദൗത്യം.

പേജ് 154 വില രൂ140

✅ SHARE THIS ➷

Description

Cancer Bheethi Akattam Arogyathode Jeevikkam

കാൻസർ ഭീതിയകറ്റാം ആരോഗ്യത്തോടെ ജീവിക്കാം

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കാൻസർ ഭീതിയകറ്റാം ആരോഗ്യത്തോടെ ജീവിക്കാം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *