സി വി കുഞ്ഞുരാമന്റെ തിരഞ്ഞെടുത്ത കൃതികൾ

280.00

സി വി കുഞ്ഞുരാമന്റെ
തിരഞ്ഞെടുത്ത കൃതികൾ

സമ്പാദനം പുതുപ്പളളി രാഘവൻ

എഡിറ്റർ ഹാഷിം രാജൻ

സി വി യും പുതുപ്പള്ളിയും ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പമില്ല. എന്നിട്ടും അവർ തെളിയിച്ച തിരിയിൽനിന്നുള്ള പ്രകാരം നമ്മിൽ അവശേഷിക്കുന്നു. ചരിത്രബോധമുള്ള ഗവേഷകനായിരുന്നു സി വി കുഞ്ഞുരാമൻ. പുതുപ്പള്ളിയെ സി വി യി ലേക്ക് ആകൃഷ്ടനാക്കിയതിന്റെയും ഈ പുസ്തകം രൂപംകൊണ്ടതിന്റെയും കാരണം മറ്റൊന്നല്ല.

Puthupalli raghavan

Hashim rajan

വില രൂ 280

✅ SHARE THIS ➷

Description

C V Kunjuramante Theranjedutha Krthikal

സി വി കുഞ്ഞുരാമന്റെ തിരഞ്ഞെടുത്ത കൃതികൾ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “സി വി കുഞ്ഞുരാമന്റെ തിരഞ്ഞെടുത്ത കൃതികൾ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *