അശ്വഘോഷന്റെ മഹാകാവ്യങ്ങൾ – ഒന്നാം പകുതി – ബുദ്ധ ചരിതം – മാധവൻ അയ്യപ്പത്ത്, കെ കെ യതീന്ദ്രൻ

175.00

ബുദ്ധ ചരിതം
അശ്വഘോഷന്റെ മഹാകാവ്യങ്ങൾ

ഒന്നാം പകുതി (1-14)

മാധവൻ അയ്യപ്പത്ത്, കെ കെ യതീന്ദ്രൻ

 

”ലാളിത്യവും ഉപമാപ്രയോഗചാതുരിയും കാളിദാസനോടൊപ്പം തന്നെ അശ്വഘോഷനിലും കാണാം. അശ്വഘോഷ കൃതികളുടെ ഒരു മേന്മ അത് വെറുതെ നേരമ്പോക്കിനു വായിച്ചു രസിക്കാനുള്ളതല്ല എന്നതാണ്. അവ ഒരേസമയം നമ്മുടെ ബുദ്ധിയോടും ഹൃദയത്തോടും സംവദിക്കുന്നു.

”അശ്വഘോഷ കവിതയുടെ ലാളിത്യവും ശ്ലിഷ്ടതയും നിലനിർത്താൻ പരിഭാഷയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എതു തരക്കാര വായനക്കാർക്കും എളുപ്പം അർഥം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ദാർശനിക തത്വങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്ന കാവ്യങ്ങളളിലെ ഭാഷ മിക്കപ്പോഴും ക്ലിഷ്ടമായിരിക്കും. അതിനൊരു അപവാദമത്രേ അശ്വഘോഷന്റെ ഭാഷയും അതിനോടു നിതിപുലർത്തുന്ന പരഭാഷയും.

”ചിരകാലമായി മലയാളി വായനക്കാർക്ക് അനന്യമായിരുന്ന ഈ കൃതി പരിഭാഷപ്പെടുത്താനും പരിചയപ്പെടുത്താനുമുള്ള ശ്രമം തികച്ചും അഭിനന്ദനീയം തന്നെ.

– ഡോ വി കെ വിജൻ
കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി

Buddhacharitham – Asvaghoshan
പേജ് 268  വില രൂ175

✅ 100% TAX FREE ✅ 100% REFUND POLICY ✅ 24x7 CUSTOMER CARE ✅ ASSURED HOUSE DOORSTEP DELIVERY ANYWHERE IN INDIA ✅ PERFECT FOR URBAN AND NON-URBAN BUYERS ALIKE ✅ INSTANT WHATSAPP HELPDESK AND DELIVERY STATUS UPDATE ON ENQUIRY: 91-9446808800 ✅ 8 + YEARS OF CUSTOMER SATISFACTION > Share_this_product:

Description

Buddhacharitham – Aswaghoshante Mahakavyangal

അശ്വഘോഷന്റെ മഹാകാവ്യങ്ങൾ:

ബുദ്ധ ചരിതം – മാധവൻ അയ്യപ്പത്ത്, കെ കെ യതീന്ദ്രൻ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “അശ്വഘോഷന്റെ മഹാകാവ്യങ്ങൾ – ഒന്നാം പകുതി – ബുദ്ധ ചരിതം – മാധവൻ അയ്യപ്പത്ത്, കെ കെ യതീന്ദ്രൻ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *