ബൗദ്ധസ്വാധീനം കേരളത്തിൽ

90.00

ബൗദ്ധസ്വാധീനം കേരളത്തിൽ
ഈ പഠനം മലയാളസാഹിത്യത്തിലെ ബുദ്ധസംബന്ധമായ വിഷയങ്ങളെയാണു ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത്.  അതിനാൽ തന്നെ ഇതൊരു സാഹിത്യസംരംഭമാണ്.  ആശാൻ മുതൽ ആനന്ദുവരെയുള്ള സാഹിത്യകാരന്മാർ ഏതു രീതിയിലാണു ബൗദ്ധദർശനങ്ങളാൽ സ്വാധീനക്കപ്പെട്ടതെന്നു വേണ്ടത്ര വിശദീകരണങ്ങളോടെ വിശകലനം ചെയ്യുകയാണ്.  ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന വസ്തുതകളും നിരീക്ഷണങ്ങളും മലയാള സാഹിത്യ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു ആഴങ്ങളിലേക്കു മുങ്ങിതപ്പാൻ സാധിക്കുമാറുള്ള വാതായനങ്ങൾ ഈ പുസ്തകത്തിലൂടെ തുറന്നിടുകയാണ്.
ML / Malayalam / Pavanan / Yukthivadi
✅ SHARE THIS ➷

Description

Buddha Swadheenam Keralathil – Pavanan

ബൗദ്ധസ്വാധീനം കേരളത്തിൽ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ബൗദ്ധസ്വാധീനം കേരളത്തിൽ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *