ബുദ്ധചരിതം – അശ്വഘോഷൻ

75.00

ബുദ്ധചരിതം

അശ്വഘോഷൻ

അപൂർണമായ മഹാകാവ്യമാണ് ബുദ്ധചരിതം. സംസ്‌കൃതഭാഷയിലെ ആദ്യകാല കാവ്യങ്ങളിലൊന്നുകൂടിയാണിത്. ബുദ്ധന്റെ ജീവിതവും ദർശനവും ആവിഷ്‌ക്കരിക്കാൻ പിൽക്കാലത്തു തുനിഞ്ഞവർക്കെല്ലാം വഴിവിളക്കായ കൃതിയാണ്അശ്വഘോഷൻ എഴുതിയ ഈ കൃതി.

ML / Malayalam 

കൂടുതല്‍ പുസ്തകങ്ങള്‍ കാണിക്കുക.

✅ SHARE THIS ➷

Description

Buddha Charitham – Aswaghoshan

ബുദ്ധചരിതം – അശ്വഘോഷൻ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ബുദ്ധചരിതം – അശ്വഘോഷൻ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *